Fógra gur ullmhaíodh Leasuithe i leith Dréacht-Phlean Ceantair Áitiúil Limistéar

Released: 29 Deireadh Fómhair 2009

 Fógra Poiblí

Achtanna um Pleanáil agus Forbairt 2000 - 2007

Fógra gur ullmhaíodh Leasuithe i leith
Dréacht-Phlean Ceantair Áitiúil Limistéar Feidhme Oileáin Chiarraí
2009-2015


De bhun fhorálacha Ailt 20 den Acht um Pleanáil agus Forbairt, 2000, (arna leasú), tá leasuithe ullmhaithe ag Comhairle Contae Chiarraí i leith Dréacht-Phlean Ceantair Áitiúil Limistéar Feidhme Oileáin Chiarraí 2009-2015.

I dteannta leis na leasuithe molta tá Tuarascáil Chomhshaoil ina chuimsítear roinnt eolais ar na hiarmhairtí suntasacha dóchúla ar an gcomhshaol maidir le forfheidhmiú na leasuithe molta agus a ullmhaíodh faoi réir na Rialachán um Pleanáil agus Forbairt (Measúnú Comhshaoil Straitéiseach) 2004. I dteannta leis na leasuithe molta chomh maith tá cáipéis um Measúnú Threoir Gnáthóga. 

Is féidir iniúchadh a dhéanamh ar chóip de na Leasuithe Molta agus an Tuarascáil Chomhshaoil agus cáipéis um Measúnú Threoir Gnáthóga a ghabhann leo le linn uaireanta oifige (9.00r.n. - 5.00 i.n.) ón Déardaoin 29ú Deireadh Fómhair 2009 go dtí an Aoine 27ú Samhain 2009, leis na dátaí sin san áireamh, ag :-

• Seomra 13, An Roinn Pleanála, Comhairle Contae Chiarraí, Áras an Chontae, Trá Lí
• Oifigí Chomhairle Contae Chiarraí, Ionad Seirbhísí Limistéar Oileáin Chiarraí, Bóthar an Stáisiúin, Oileán Ciarraí.

agus tá siad ar fáil le hiniúchadh chomh maith ar shuíomh gréasáin Chomhairle Contae Chiarraí www.kerrycoco.ie

Is féidir cóipeanna de na Leasuithe Molta agus an Tuarascáil Chomhshaoil agus an Measúnú Threoir Gnáthóga a ghabhann leo a cheannach ag oifigí na Roinne Pleanála, Comhairle Contae Chiarraí, Áras an Chontae, Trá Lí, (Teil 066-7161801).

Ba cheart tuairimí agus aighneachtaí maidir leis na Leasuithe Molta, an Tuarascáil Chomhshaoil agus / nó an Measúnú Threoir Gnáthóga a dhéanamh i scríbhinn agus a sheoladh chuig;
Noelle O’Connor, Aonad Polasaí Pleanála, An Roinn Pleanála, Comhairle Contae Chiarraí, Áras an Chontae, Trá Lí agus iad marcáilte 'Aighneacht / Tuairimí ar – Leasuithe Molta i leith Plean Ceantair Áitiúil Limistéar Feidhme Oileáin Chiarraí

Ní mór tuairimí agus aighneachtaí a chur faoi bhráid roimh 5.00 i.n. Dé hAoine 27ú Samhain 2009, agus breathnófar orthu sula ndéantar an Plean

Kerry County Council, Co. Buildings, Rathass, Tralee

Phone: (066) 718 3500     Email: info@kerrycoco.ie

  • cssimg
  • wai-aaaimg
  • xhtml image