Leasuithe i leith Dréacht-Phlean Ceantair Áitiúil Limistéar Feidhme Neidin

Released: 25 Feabhra 2010

Fógra Poiblí
Achtanna um Pleanáil agus Forbairt 2000 - 2007

Fógra gur ullmhaíodh Leasuithe i leith
Dréacht-Phlean Ceantair Áitiúil Limistéar Feidhme Neidin
2010-2016


De bhun fhorálacha Ailt 20 den Acht um Pleanáil agus Forbairt, 2000, (arna leasú), tá leasuithe ullmhaithe ag Comhairle Contae Chiarraí i leith Dréacht-Phlean Ceantair Áitiúil Limistéar Feidhme Neidin  2010-2016.

I dteannta leis na leasuithe molta tá Tuarascáil Chomhshaoil doicimead Aguisín ina chuimsítear roinnt eolais ar na hiarmhairtí suntasacha dóchúla ar an gcomhshaol maidir le forfheidhmiú na leasuithe molta agus a ullmhaíodh faoi réir na Rialachán um Pleanáil agus Forbairt (Measúnú Comhshaoil Straitéiseach) 2004. I dteannta leis na leasuithe molta chomh maith tá cáipéis um Measúnú Threoir Gnáthóga. 

Is féidir iniúchadh a dhéanamh ar chóip de na Leasuithe Molta, an Tuarascáil Chomhshaoil agus doicimead Aguisín agus cáipéis um Measúnú Threoir Gnáthóga a ghabhann leo le linn uaireanta oifige (9.00r.n. - 5.00 i.n.) ón Ceadaoin 24 Feabhra 2010 go dtí an Deardaoin 25 Marta 2010, leis na dátaí sin san áireamh, ag :-

• Seomra 13, An Roinn Pleanála, Comhairle Contae Chiarraí, Áras an Chontae, Trá Lí
• Oifigi Chomhairle Contae Chairrai, Ionad Seirbhisi Limistear Neidin , An Leabharlann, An Neidín

agus tá siad ar fáil le hiniúchadh chomh maith ar shuíomh gréasáin Chomhairle Contae Chiarraí www.kerrycoco.ie

Is féidir cóipeanna de na Leasuithe Molta, an Tuarascáil Chomhshaoil  doicimead Aguisín agus an Measúnú Threoir Gnáthóga a ghabhann leo a cheannach ag oifigí na Roinne Pleanála, Comhairle Contae Chiarraí, Áras an Chontae, Trá Lí, (Teil 066-7161801).

Ba cheart tuairimí agus aighneachtaí maidir leis na Leasuithe Molta, an Tuarascáil Chomhshaoil doicimead Aguisín agus / nó an Measúnú Threoir Gnáthóga a dhéanamh i scríbhinn agus a sheoladh chuig;
Noelle O’Connor, Aonad Polasaí Pleanála, An Roinn Pleanála, Comhairle Contae Chiarraí, Áras an Chontae, Trá Lí agus iad marcáilte 'Aighneacht / Tuairimí ar – Leasuithe Molta i leith Plean Ceantair Áitiúil Limistéar Feidhme Neidin.
Ní mór tuairimí agus aighneachtaí a chur faoi bhráid roimh 5.00 i.n. Dé Deardaoin 25ú Marta 2010, agus breathnófar orthu sula ndéantar an Plean.

Kerry County Council, Co. Buildings, Rathass, Tralee

Phone: (066) 718 3500     Email: info@kerrycoco.ie

  • cssimg
  • wai-aaaimg
  • xhtml image