Treoir don Phobail a bhfuil Soláthar Uisce Neamh-Rialaithe acu.

Released: 30 Meán Fómhair 2010


Séard is brí le Soláthar Uisce Neamh-Rialaithe ná soláthar uisce:


1)    
a)    A thairgeann soláthar aonair ar an meán atá faoi bhun 10 méadar ciúbach i dtoirt in aghaidh an lae, nó a bhíonn ag freastal ar líon daoine atá faoi bhun 50 duine agus:
b)    Nach bhfuil ag freastal mar sholáthar ar ghníomhaíocht phoiblí ná tráchtála (msh. Bialann nó Tigh Lóistín ag a bhfuil soláthar príobháideach uisce dá gcuid féin) nó;

2)
a)    A úsáidtear d’aontoisc amháin agus an tÚdarás cuí Maoirseachta (Comhairle Contae Chiarraí sa chás seo) sásta nach bhfuil baint ag an gcaighdeán uisce, go díreach ná go hindíreach, le sláinte na dtomhaltóirí atá i gceist.

b)   Go príomha tá dhá shaghas soláthar uisce sa chatagóir seo soláthairtí atá saor ó  
       rialú:
i)    Toibreacha príobháideacha a bhíonn ag freastal ar thithe cónaithe agus  
      ii)   Grúpscéimeanna Beaga uisce (iad ag freastal go coitianta ar líon daoine níos
             lú ná 50 duine).

De réir Rialachán 14 de na Rialacháin (Uisce Óil) (Uimh. 2) 2007 (I.R. Uimh. 278 de 2007), mar an Údarás Maoirseachta tá sé de dhualgas ar Chomhairle Contae Chiarraí:

1)    An méid seo a leanas a chur in iúl dóibh siúd atá ag tarraingt ar sholáthar atá saor ó rialú:
a)    Nach mbaineann na Rialacháin úd um Uisce Óil lena leithéid de sholáthar agus;
b)    Gur féidir bearta áirithe a chur i gcrích chun sláinte an duine a chosaint ó aon díobháil a tharlódh de dheasca uisce inólta a bheith truaillithe, agus

2)    Más léir do Chomhairle Contae Chiarraí go bhféadfadh baol a bheith ann don sláinte de dheasca droch-chaighdeán uisce i soláthar atá neamh-rialaithe, cinnteofar go gcuirfear comhairle chuí ar lucht a chaithimh in am tráth, de réir treoracha a d’eisigh an Ghníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil (EPA).

3)    Féadfaidh an EPA aon treoracha eile a eisiúint maidir leis na cúramaí céanna agus rachfar i mbannaí iadsan a chomhlíonadh.    

Tá bileog eolais dar teideal ‘Soláthar Príobháideach Uisce ar Bhonn Sábháilte’ ar fáil ón Oifig Uisce Tuaithe nó ar shuíomh idirlín Comhairle Contae Chiarraí faoi Sheirbhísí Uisce (Foroinn Uisce Tuaithe).

Tá breis eolais ar fáil ach glaoch led thoil ar:
Comhairle Contae Chiarraí  - Oifig an Chlár Uisce Tuaithe 066-7183513.

Kerry County Council, Co. Buildings, Rathass, Tralee

Phone: (066) 718 3500     Email: info@kerrycoco.ie

  • cssimg
  • wai-aaaimg
  • xhtml image