Alt 261A: Cúrsaí Breise maidir le Rialú Cairéal

Released: 13 Nollaig 2011

Comhairle Contae Chiarraí

Acht um Pleanáil agus Forbairt 2000 (leasaithe)

 

Alt 261A:

Cúrsaí Breise maidir le Rialú Cairéal.

 

Tugtar fógra anseo go bhfuil sé beartaithe ag Comhairle Contae Chiarraí gach cairéal ina limistéar riaracháin a scrúdú i dtaobh Treoir um Measúnacht Tionchair Timpeallachta agus Treoir um Ghnáthóga, féachaint ar ghá ceann amháin nó níos mó díobh seo a leanas a dhéanamh i leith na gcairéal, ach nár deineadh sin -

(i) Measúnacht Tionchair Timpeallachta;

(ii) breith a thabhairt an bhfuil gá le

Measúnacht Tionchair Timpeallachta;

(iii) Measúnacht Chuí.

 

I gcás go dtabharfaidh an t-Údarás Pleanála breith gur ghá Measúnacht Tionchair Timpeallachta a dhéanamh ar chairéal nó breith an raibh gá le Measúnacht Tionchair Timpeallachta, nó Measúnacht Chuí, a dhéanamh ach nár deineadh sin agus go gcinnfidh an t-Údarás Pleanála freisin—

(i)                       gur tosaíodh ar an gcairéal a oibriú roimh 1 Deireadh Fómhair, 1964, nó gur deonaíodh cead i leith an chairéil faoi Chuid III den Acht um Pleanáil agus Forbairt 2000 Cuid IV den Acht Rialtais Áitiúil (Pleanáil agus Forbairt) 1963, agus

(ii)               más infheidhme, gur comhlíonadh na ceanglais i ndáil le clárú faoi Alt 261 den Acht um Pleanáil agus Forbairt 2000,

 

go n-eiseoidh an t-Údarás Pleanála fógra chuig úinéir / oibritheoir an chairéil ag ceangal air nó uirthi iarratas ar Chead Ionadaíochta a chur faoi bhráid an Bhoird, agus beidh ag gabháil leis an iarratas sin Ráiteas Tionchair Timpeallachta Ceartaitheach nó Ráiteas Tionchair Natura Ceartaitheach nó an dá ráiteas sin, mar is cuí.

 

I gcás go dtabharfaidh an t-Údarás Pleanála breith gur ghá Measúnacht Tionchair Timpeallachta a dhéanamh ar chairéal nó breith an raibh gá le Measúnacht Tionchair Timpeallachta, nó Measúnacht Chuí, a dhéanamh ach nár deineadh sin agus go gcinnfidh an t-Údarás Pleanála freisin—

 

(i) gur tosaíodh ar an gcairéal a oibriú ar nó i ndiaidh 1 Deireadh Fómhair, 1964 agus nár deonaíodh aon chead i leith an chairéil faoi Chuid III den Acht um Pleanáil agus Forbairt 2000 Cuid IV den Acht Rialtais Áitiúil (Pleanáil agus Forbairt) 1963,

 

(ii) más infheidhme, nár comhlíonadh na ceanglais I ndáil le clárú faoi alt 261 den Acht um Pleanáil agus Forbairt 2000,

 

go n-eiseoidh an t-Údarás Pleanála fógra chuig úinéir / oibritheoir an chairéil á chur in iúl dó nó di go bhfuil beartaithe aige Fógra Forfheidhmiúcháin faoi Alt 154 (den Acht um Pleanáil agus Forbairt 2000) a eisiúint lena gceanglófar go scoirfear d’oibriú an chairéil agus go ndéanfar cibé bearta is dóigh leis an Údarás Pleanála is cuí.

 

I gcás go dtabharfaidh an t-Údarás Pleanála breith gur ghá Measúnacht Tionchair Timpeallachta a dhéanamh ar chairéal nó breith an raibh gá le Measúnacht Tionchair Timpeallachta, nó Measúnacht Chuí, a dhéanamh ach nár deineadh sin agus go dtabharfaidh an t-Údarás Pleanála breith freisin gur deineadh an fhorbairt i gceist tar éis an 3 Iúil 2008, go n-eiseoidh an t-Údarás Pleanála fógra chuig úinéir / oibritheoir an chairéil á chur in iúl dó nó di go bhfuil beartaithe aige Fógra

Forfheidhmiúcháin faoi Alt 154 a eisiúint lena

gceanglófar go scoirfear d’oibriú an chairéil agus go ndéanfar cibé bearta is dóigh leis an Údarás Pleanála is cuí.

 

Is féidir le h-aon duine tuairimí nó aighneachtaí fén gceannteideal ‘Aighneacht Cairéil’ a dhéanamh i scríbhinn chuig An tOifigeach Foirne, Roinn Cairéal, An Roinn Pleanála, Comhairle Contae Chiarraí, Áras an Chontae, Trá Lí, Co. Chiarraí i leith aon chairéal ina limistéar riaracháin, tráth nach déanaí ná 4.00pm ar an Aoine 27ú Eanair 2012. Níl aon táille i leith tuairimí nó aighneachtaí a dhéanamh agus cuirfidh an t-Údarás Pleanála iad san áireamh.

 

Déanfar cóip d’aon fhógra a eiseofar chuig úinéir / oibritheoir cairéil faoin alt seo, á ordú dó nó di iarratas a dhéanamh chuig an mBord Pleanála ag lorg Cead Ionadaíochta, nó á chur in iúl dó nó di go bhfuil beartaithe ag an Údarás Pleanála Fógra Forfheidhmiúcháin faoi Alt 154 a eisiúint i leith an chairéil, a thabhairt do dhuine a dhein aighneacht, nó a thug tuairim, laistigh den tréimhse luaite.

 

Is féidir le h-úinéir / oibritheoir cairéil dá n-eisítear fógra, agus le haon duine dá dtugtar cóip den fhógra sin, iarratas a dhéanamh chuig an mBord Pleanála ar athbhreithniú ar bhreith nó ar chinneadh, nó orthu araon, den Údarás Pleanála dá dtagraítear san fhógra agus ní bheidh aon táille le híoc ar athbhreithniú an iarratais.

 

Sínithe: Mr. Michael Mc Mahon,

               Stiúrthóir Seirbhísí,

               Pleanáil agus Forbairt Inbhuanaithe

 

Kerry County Council, Co. Buildings, Rathass, Tralee

Phone: (066) 718 3500     Email: info@kerrycoco.ie

  • cssimg
  • wai-aaaimg
  • xhtml image