Crainn, Claíocha & Fálta Cois Bóthair

Released: 27 Meán Fómhair 2013

COMHAIRLE CHONTAE CHIARRAÍ

FÓGRA D’ÚINÉIRÍ AGUS D’ÁITITHEOIRÍ

ACHT NA mBÓITHRE 1993

 

   

CRAINN, CLAÍOCHA & FÁLTA COIS BÓTHAIR

Ba mhaith le Comhairle Chontae Chiarraí fógra a thabhairt go bhfuil sé d’oibleagáid ar úinéirí agus áititheoirí talún, faoi théarmaí Acht na mBóithre, 1993, gach cúram réasúnach a ghlacadh chun a chinntiú nach bhfuil na crainn, claíocha, fálta agus an fásra eile atá ag fás ar a gcuid talún ina gcontúirt do dhaoine ag úsáid nó ag obair ar bhóthar poiblí ná nach bhféadfaidís a bheith ina gcontúirt dóibh siúd.

Is iad roinnt de na guaiseacha a d’fhéadfadh a bheith i gceist ná crainn mharbha nó crainn ag fáil bháis, claíocha nó fálta atá ag cur isteach ar an trácht, ag cur bac ar chosáin, ag folú comharthaí tráchta nó ag folú an amhairc den bhóthar amach rompu.

Ceanglaítear ort crainn, claíocha agus fálta dá leithéid a leagan, a ghearradh, Iománaíocht a dhéanamh, iad a bhearradh nó iad a bhaint.  Ba chóir cuaillí eolais leordhóthanacha a chur ar fáil agus ba chóir an Chomhairle agus na Gardaí araon a chur ar an eolas sula gcuirfear tús leis na hoibreacha.

A mhéid is féidir, ba chóir oibreacha bearrtha fálta a dhéanamh lasmuigh den tréimhse neadacháin chriticiúil ón 1 Márta go dtí an 31 Lúnasa.

 

BEIDH ÚINÉIR/ÁITITHEOIR NA TALÚN FAOI DHLITEANAS I LEITH AON DAMÁISTE NÓ AON GHORTÚ A BHFUIL GUAISEACHA DÁ LEITHÉID FREAGRACH AS DUALGAS CHUN DRAENÁIL UISCE Ó BHÓITHRE POIBLÍ A ÉASCÚ

Cuirtear i gcuimhne d’úinéirí/áititheoirí talún freisin go bhfuil dualgas orthu faoi Acht na mBóithre, 1993 dreanáil uisce ó bhóithre poiblí a éascú, agus cosc a chur ar uisce, ithir nó ábhar eile rith ar nó titim ar bhóithre poiblí go háirithe ag bealaí isteach chuig páirceanna agus clóis feirme.

MURA gCOMHLÍONFAR NA hOIBLEAGÁIDÍ SEO IS CION É AGUS DLÍFEAR AN DUINE FREAGRACH A IONCHÚISEAMH FÓGRAÍOCHT NEAMHÚDARAITHE AR BÓITHRE POIBLÍ

Tabhair faoi deara, le do thoil, gur cion é faoi Alt 71 d’Acht na mBóithre, 1993 comhartha, feithicil ag cuimsiú feithicil le comharthaí ‘Ar Diol’ nó struchtúr nó ní eile a úsáidtear chun críocha fógraíochta, díolta earraí, soláthair seirbhísí nó chun críche comhchosúla eile a thógáil, a shuí nó a choinneáil ar bhóthar poiblí gan údarás dleathach nó gan toiliú an Údaráis um Bóithre.

ÁIRÍTEAR ANSEO COMHARTHAÍ LE TEACHTAIREACHTAÍ ATHRAITHEACHA AR BHÓITHRE POIBLÍ, COSÁIN NÓ AR CHRUA GHRUANNA DO CHUSPÓIR IMEACHTAÍ A FHÓGAIRT

Féadfaidh Comhairle Chontae Chiarraí socrú a dhéanamh do bhaint agus stóráil aon chomharthaí, feithiclí nó struchtúir nó nithe eile neamhúdaraithe gan fógra a thabhairt agus féadfaidh said na costais i gceist lena mbaint agus lena stóráil a fháil ar ais ón duine is leis nó léi an ní neamhúdaraithe.  I gcúinsí áirithe, i ndiaidh tréimhse stórála, féadfaidh an Chomhairle socrú a dhéanamh do dhiúscairt an ní neamhúdaraithe.

Beidh an duine a thógfaidh, a shuífidh nó a choinneoidh an comhartha nó fógra agus an duine a bhfuil an comhartha nó fógra ar taispeáint ar a s(h)on ciontach i gcion agus dlífear iad a ionchúiseamh.

 

 

 

 

Tá tuilleadh eolais faoi oibleagáidí úinéirí agus áititheoirí talún faoi Acht na mBóithre, 1993 ar fáil ag an seoladh thíos:-

Kerry County Council, Co. Buildings, Rathass, Tralee

Phone: (066) 718 3500     Email: info@kerrycoco.ie

  • cssimg
  • wai-aaaimg
  • xhtml image