Bord Forbartha Chontae Chiarraí

Bunaíodh Bord Forbartha Chiarraí i Feabhra 2000, ar chonlán an rialtais, ar mhaithe le Straitéis an Chontae a ullmhú d’fhorbairt eacnamaíochta, sóisialta agus cultúrtha an Chiarraí sa deich mbliana amach romhainn.

Is é ceann den 34 Bord a bunaíodh ar fud na tíre tar éis do Thascfhórsa Idir-Rannach moladh a dhéanamh ar an gá le seirbhísí ag leibhéal áitiúil a chomhordú laistigh de chreatlach polasaí ag leibhéal áitiúil.

Thug an Bord na príomh pháirtithe le chéile don chéad uair ag leibhéal áitiúil chun tabhairt faoi próiseas pleanála fadtéarmach don Chontae sa deich mbliana amach romhainn. Bunaíodh Straitéis an Chontae tar éis dian-chomhairliúchán a dhéanamh, rud a chinntigh tuiscint leathan ar na príomh chuspóirí straitéiseacha sa Straitéis.

Is í Cuid 129 d'Acht Rialtais Áitiúil 2001 an chreatlach dhlíthiúil don Bhord.  Is comhlacht reachtúil é an Bord a oibríonn faoi stiúir na Comhairle Contae, ach atá neamhspleách i gcur i bhfeidhm a ndualgaisí.  Tá ballraíocht an Bhoird forordaithe agus bunaithe ar cheithre earnáil, sé sin Rialtas Áitiúil, Forbairt Áitiúil, Gníomhaireachtaí Stáit agus Páirtnéirí Sóisialta. Ceapann an Bord an Cathaoirleach tar éis ainmniúcháin ó Ghrúpa um Polasaí Corparáideach na Chomhairle Contae.  Is iad cuid d’fheidhmeanna an Bhoird ná:-

  • Céimeanna a thógaint chun an buntáiste is fearr a bhaint as na gníomhaireachtaí éagsúla sa Chontae, a bhfuil feidhm acu d’fhorbairt eacnamaíochta, sóisialta agus cultúrtha an Chontae.

 

  • Comhoibriú is comhordú gníomhaíochtaí na gcomhlachtaí agus grúpaí leasmhara atá ar an mBord a fhorbairt, ar mhaithe leis na h-acmhainní a úsáid chomh maith agus is féidir do leas an phobail.

Straitéis an Chontae: Glacadh le ‘Meitheal Chiarraí - Ag obair le chéile dár dtodhchaí 2002-2011’ in Aibreán 2002, straitéis arna bhfuil tosaíochtaí aontaithe ag gach gníomhaireacht pobail agus áitiúil i gCiarraí ar fhorbairt an Chontae sa deich mbliana amach romhainn. Is cáipéis reachtúil é an Straitéis; sé sin caithfidh gach uile gníomhaireacht pobail aird a thabhairt ar an Straitéis agus a gcuid bpleananna agus cláracha á gcur i bhfeidhm acu.

Ní hé an Bord Forbartha Chiarraí a chuireann Straitéis an Chontae i bhfeidhm go díreach, ach fágtar an fhreagracht agus cur i bhfeidhm do ghnéithe áirithe den Straitéis ar na gníomhaireachtaí agus eagraíochtaí atá ag feidhmiú sa Chontae.


Dhein Bord Forbartha Chiarraí athbhreithniú ar Meitheal Chiarraí is Plean Gníomhaíochta 2009-2012 in Aibreán 2009 agus glacadh leis.                                                                                                                                     

Kerry County Council, Co. Buildings, Rathass, Tralee

Phone: (066) 718 3500     Email: info@kerrycoco.ie

  • cssimg
  • wai-aaaimg
  • xhtml image