Meitheal Chiarraí

Cur Chuige Nua don Phleanáil Straitéiseach

I mí Bealtaine 2002, sheol an Bord an Straitéis um Fhorbairt Eacnamaíoch, Shóisialta agus Chultúrtha nó ‘Meitheal Chiarraí 2002-2011’.

Ag éirí as seo tá forbairt déanta ar thionscaimh agus comhpháirtíochtaí nua a bhaineann le Turasóireacht, Fiontraíocht, Cuimsiú Sóisialta, Oideachas agus na hEalaíona. De bharr an chomhoibrithe seo a chothaigh Bord Forbartha Chiarraí tá méadú tagtha ar na hacmhainní atá ar fáil don gcontae agus tá feabhas suntasach tagtha ar an slí a ndírítear na hacmhainní sin laistigh den gcontae.

Deineadh athbhreithniú ar an Straitéis i 2009. Aontaíodh ar naoi Réimse de Ghníomhaíochtaí Tosaíochta agus 49 gníomhaíocht do 2009-2012. Agus athrú mór tagtha ar chúinsí eacnamaíochta i gCiarraí agus go náisiúnta, tá an bord ag réiteach gníomhaíochtaí tosaíochta nua turasóireachta, talmhaíochta agus fiontraíochta.

Tá Bord Forbartha Chiarraí freagrach as an Straitéis a chur i bhfeidhm agus monatóireacht a dhéanamh air. Is é an eagraíocht an Príomh Chomhpháirtí atá freagrach as feidhmiú na ngníomhaíochtaí i dtaca le heagraíochtaí eile.

Bunaíodh Foirne Tionscnaimh do na cúig phríomh-réimse nua a thuairiscíonn go díreach do Choiste Feidhmiúcháin an Bhoird ar mhaithe le cúrsaí monatóireachta. Is iad na cúig phríomh-réimse:

  • Eacnamaíoch
  • Sóisialta, Sláinte agus Pobal
  • Cuimsiú Sóisialta
  • Oideachas agus Oiliúint
  • Cultúr, Áineasa agus Oidhreacht

Feidhmíonn Aonad Fiontair agus Pobail Chomhairle Contae Chiarraí mar éascaitheoirí do Bhord Forbartha Chiarraí agus a Choistí Feidhmiúcháin. Feidhmíonn baill an aonaid mar naisc le na fo-struchtúir agus na foirne tionscnaimh, ag plé le daoine ainmnithe sna heagraíochtaí príomh-chomhpháirtithe.

Tá na cáipéisí seo leanas i bhformáid PDF agus tá gá le  Adobe Acrobat Reader chun iad a léamh. (Osclaíonn na cáipéisí seo ar leathanach éagsúil.)

Tá na cáipéisí seo leanas i bhformáid PDF agus tá gá le  Adobe PDF Document Adobe Acrobat chun iad a léamh. (Osclaíonn na cáipéisí seo ar leathanach éagsúil.)

Meitheal Chiarraí 2002-2011
(Size: 6,961 KB)

Kerry County Council, Co. Buildings, Rathass, Tralee

Phone: (066) 718 3500     Email: info@kerrycoco.ie

  • cssimg
  • wai-aaaimg
  • xhtml image