Ciste Tacaoíochta Pobail 2017

FÁILTÍONN Comhairle roimis iarratais

ar Chiste Tacaíochta Pobail €750,000

 

Tá a fhios againn go bhfuil fadhbanna teicniciúil ag cur iarratais isteach ar líne. Má tá iarratas deanta agat i rith na Nollaig, dean teagmhail don Phobail chun Roinn, i a cinntiú go bhfuil an t-iarratais faighte againn. Beidh na h-oifigh dúnta ón a cuig a chlog an fiche a triú lá Mí na Nollag agus ar oscailt arís ar an triocha ú lá Mí na Nollag agus dúnta arís go dtí an triú lá Eanáir dhá mhíle is a seacht deag.

Fáiltíonn Comhairle Contae Chiarraí roimis iarratais ó eagraíochtaí deonacha agus pobail ar thograí agus thionscnaimh áitiúla as Ciste €750,000. Sheol Cathaoirleach agus comhaltaí Chomhairle Contae Chiarraí  Ciste Tacaíochta Pobail 2017 inniu go hoifigiúil (Dé Luain).

Thacaigh an Ciste seo le 700 tionscnamh ó 2015 i leith, luach €1.5m le trí bliana anuas. Tugann an ciste aitheantas don obair thábhachtach agus riachtanach a dheineann an earnáil deonach agus phobal i gCiarraí.  Fáiltítear anois roimis iarratais ó Ghrúpaí Pobail, Choistí Áitritheoirí, Grúpaí Bailte Slachtmhara, Comhaontais Tráchtála agus eagraíochtaí nach iad sna ceithre Cheantar Bardasach i gCiarraí.

Bainfear úsáid as cuid den Chiste Tacaíochta Pobail do thionscnamh straitéiseach sna Cheantair Bhardasacha i mbliana agus chun cómhaoiniú a dhéanamh ar thionscnamh a bhfaigheann deontais ó fhoinsí eile. Is féidir le grúpaí an Ciste a úsáid chun deontais a fháil ó chláir ar nós Scéim Athnuachana na mBailte agus Sráidbhailte agus Crios Forbartha Geilleagraí Tuaithe (REDZ). Cuirfear cuid den Chiste ar leataobh le húsáid mar cómhaoiniú do thionscnamh LEADER ach a bhfuil mórthairbhe pobail ag baint leo.

Dúirt Cathaoirleach Chomhairle Contae Chiarraí, an Clr. Mícheál Ó Sé: 'Táim ana-shásta Ciste Tacaíochta Pobail 2017 a sheoladh inniu thar ceann comhaltaí Chomhairle Contae Chiarraí.

Ní hamháin go gcabhraíonn an ciste seo le gníomhaíochtaí eacnamaíochta agus pobail a chur chun cinn fud fad an chontae ach tugann sé deis don Chomhairle Contae aitheantas a thabhairt don obair luachmhar a dheineann na pobail ar son beogachta na bpobal.'

'Ceann de na cuspóirí i mbliana ná díriú ar thionscnaimh agus grúpaí a d'fhéadfadh cómhaoiniú a fháil fé scéimeanna eile. Tacaíodh an ciste, mar a deineadh blianta eile, le tionscnaimh áitiúla éagsúla a chabhraíonn leis an bpobal' a dúirt an Clr. Ó Sé.

Tá sonraí fógartha ag Roinn Pobail na Comhairle Contae fé cheardlanna áitiúla sna Ceantair Bhardasacha a chabhróidh le grúpaí a bhfuil maoiniú á lorg acu i dtaobh eolais agus comhairle ar an bpróiseas iarratais. Tá foirmeacha iarratais ar fáil anois ar shuíomh idirlín na Comhairle ag www.ciarrai.ie/ga

Dheimhnigh Niamh Uí Shúilleabháin, Ceannasaí na Ranna Pobail sa Chomhairle Contae gur féidir iarratas a dhéanamh fé sheacht gcinn de catagóirí éagsúla:  'Déineadh na treoirlínte a leasú i mbliana ar mhaithe le breis soiléireachta a thabhairt do ghrúpaí agus tá treoir ann anois chun an fhoirm iarratais a líonadh. Is é Aoine an 13ú Eanáir an dáta deiridh chun glacadh le h-iarratais.'

Community Support Fund 2017 - pre-application workshops

Foirm Iarratais
(Size: 391 KB)

Téarmaí agus Coinníollacha Scéim
(Size: 1,548 KB)

Kerry County Council, Co. Buildings, Rathass, Tralee

Phone: (066) 718 3500     Email: info@kerrycoco.ie