Chiste Comórtha 2016

Meabhrúchán:

Tá polasaí ChomhairleContae Chiarraí i leith Comóradh 2016 dírithear an mBeannach, CéBhaile Uí Chíosáin agus arDhairbhre. Tá éifeacht leisna scéalta seo ag leibhéal áitiúil, náisiúnta agus idirnáisiúnta. Beidh roinnt clár ann faoi stiúir na Comhairle, Taispeántas Ruairí Mhic Easmainn ag Musaem Chontae Chiarraí ina measc. Déanfar iniúchadh ar shaol Ruairí Mhic Easmainn suas go dtía ról cinniúnach in Éirí Amach 1916, agus ar scéal Chiarraí trí chéile, a stair shóisialta agus chultúrtha chomhmaith le mórphearsain 1916. Beidh roinnt léachtaí á reáchtáil ag an tseirbhís Leabharlainne; tá Oifig na nEalaíon ag obair le Seachtain na Scríbhneoirí Lios Tuathail agus le Féile Scannán Chiarraí agus beidh sparánachtaí Ealaíontóirí sna Scoileanna de théama 1916 á dtairiscint. A fhaid is bheidh leathanach gréasáin Ciarraí 2016 á chur le chéile, cuirfear eolas suas chun dáta in airde go rialta ar www.facebook.com/Kerry2016don té ar mian leis an t-eolas is déanaí a bheith aige.  Beidh An Oifig Oidhreachta, Oifig na Gaeilge, an Oifig Turasóireachta agus Seirbhísí Corparáideacha páirteach i gclár 2016 leis.

Dúirt Méara nuathofa Chomhairle Contae Chiarraí, Pat McCarthy go mbeidh ‘ról tábhachtach agComóradh 2016 Chiarraí ó thaobh pobail áitiúla agus cuairteoirí araon a spreagadh chun páirt a ghlacadh ann agus chun deiseanna a thapú feasacht níos mó a scaipeadh faoin bpáirt a bhí ag Ciarraí sa stair agus, dar ndóigh, i mbunú an Stáit. Tá scéal anseo ar fiú a insint, ag féachaint siar ar a thit amach i gCiarraí agus ar gach a bhfuil bainte amach igCiarraí le céad bliain anuas.’

Teastaíonn ó Moira Murrell, Príomhfheidhmeannach Chomhairle Contae Chiarraí, a mheabhrú do dhaoine gurb é 4 p.m. 14 Iúil an spriocam le haghaidh maoiniú do chláir chomórtha, ‘Tá raidhse scéalta suimiúla le hinsint i bpobail áitiúla, cabhróidh an maoiniú seo leosan a dteastaíonn uathu clár a sholáthar do Comóradh 2016 ina gceantar áitiúil.

‘Is é€3,000 an t-uasmhéid a dháilfear. Tá fáilte roimh chách iarratas a chur isteach agus is é rannpháirtíocht saoránach an príomhábhartomhais. Is éard atá uainn go bunúsach ná a chinntiú go mbeidh deis ag a oiread daoine is féidir a bheith páirteach i gclár 2016.  Bhí slua maith i láthair ag na cruinnithe poiblí a bhí againn i mBealtaine, cruinnithe a bhí an-dírithe.  Tá dúthracht ann i measc mhuintir an chontae agus an-chuid smaointe acu; beidh clár comórtha téagartha againn i gCiarraí a dhéanfaidh an Éirí amach féin a chomóradh agus a dhéanfaidh ceiliúradh orainn féin agus ar an mbail atá orainn inniu.’’ mar a dúirt Kate Kennelly Comhordaitheoir Ciarraí 2016.

Ceann de na príomhthéamaí a d’eascair as na Cruinnithe Poiblí ab ea an dúil an-mhór atá ann go gcinnteofaí go mbeidh leanaí scoile agus daoine eile, oilte ar na gnáisagus ar an bprótacal a bhaineann le Bratach na hÉireann, agus an gá atá le hurraim a thabhairt agus an t-amhrán náisiúnta á chanadh. Bhí gach éinne ag an gcruinniú den tuairim go gcaithfidh tuiscint a bheith ag leanaí an lae inniu ar thábhacht 1916, anois an uain chun a chinntiú nach gcaillfear stair mhuintire. Dúradh leis, go gcaithfimid cuimhneamh siar agus tuiscint a fháil ar ár bpréamhacha mar náisiún agus mar shochaí.  Ba cheart na luachanna a léirítear sa bhforógra agus luachanna na hÉireann in 2016 a phlé sna scoileanna. Teastaíonn ó chuid mhaith díobh siúd a ghlac páirt sna cruinnithe, imeachtaí cuimhneacháin agus comórtha a eagrú. Beidh cuid acusan ag obair le healaíontóirí, ar nós ealaíontóirí físe, ceoltóirí, cóir, déantóirí scannán, scríbhneoirí etc. agus cuid eile acu ag obair le cumainn Staire Áitiúil.Eagrófarathachtuithe, siúlóidícuimhneacháin, ceadail agus léamha i bpobail áitiúla.Rud tábhachtach é  go bhfuil Grúpaí Pobail, Comhairlí Pobail, agus Cumainn Oidhreachta agus Staire agus dreamanna eile a bhfuil spéis acu ann ag moladh go bhforbrófaí cláir ag an leibhéal áitiúil ina mbeidh deis ag an bpobal bheithpáirteach i gComóradh 2016.   Tá Comhairle Contae Chiarraí ag moladh do ghrúpaí an clár atá molta acu a leathadh thar 2016 ar fad le go mbeidh an deis is fearr ag an bpobal trí chéile páirt a ghlacadh in a oiread imeachtaí dar féidir.

Tá tácaíocht á tabhairt do chiste Comóradh 2016 ag Comhairle Contae Chiarraí agus ag an Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta. Tá foirmeacha iarratais ar fáil ó Oifig na nEalaíon, Comhairle Contae Chiarraí, An Ráth Teas, Trá Lí, 066 7183541 nó r-phost kerry2016@kerrycoco.ieCaithfidh an t-iarratas comhlánaithe a bheith istigh faoi 4pm 14 Iúil. Ba cheart d’iarratasóirí a gcuid smaointe, costas agus sonraí ábhartha a chur in iúl go soiléir. Ná caill an seans maoiniú a fháil chun do chlár Ciarraí 2016 a fhorbairt.

 

Mátábreiseolaisuaitdeinteagmháil le Kate Kennelly ag 066 7183541 nó r-phostagkerry2016@kerrycoco.ie

Foirm
(Size: 349 KB)

Foirm
(Size: 609 KB)

Kerry County Council, Co. Buildings, Rathass, Tralee

Phone: (066) 718 3500     Email: info@kerrycoco.ie

  • cssimg
  • wai-aaaimg
  • xhtml image