Fógra do Chustaiméirí (05 Deireadh Fómhair 2015)
De dheasca an Aighneas Poist, faraor níl Comhairle Contae Chiarraí ábalta aon phostas a chur amach ag an am seo.

1916 UCC Searmanais (29 Meán Fómhair 2015)
03/09/2015 - Ceirín Ó Rathille

Bhreithniú a dhéanamh ar an bhFachtóir Coigeartait (29 Iúil 2015)
Bhreithniú a dhéanamh ar an bhFachtóir Coigeartaithe Áitiúil

Uiscí Snámha (23 Meitheamh 2015)
Rannpháirtíocht an Phobail

Chiste Comórtha 2016 (27 Bealtaine 2015)
Táthar ag glacadh anois le hiarratais ar Chiste Comórtha 2016 ó ghrúpaí pobail agus eagraíochtaí eile i gCiarraí

An tAcht um Athchóiriú Rialtais Áitiúil 2014 (04 Iúil 2014)
Foirm, eolas etc.

Uimhreacha Éigeandála Comhairle Contae Chiarraí (23 Nollaig 2014)
I gcás éigeandála, féach ar na leathanaigh glasa, sa Leabhar Teileafóin, 06, nó ar an suíomh idirlín, www.kerrycoco.ie

Dréacht Scéim na gCoistí Polasaí Straítéiseach (22 Iúil 2014)
Fograí, Scéim etc

Údarás Áitiúil Aonair (30 Bealtaine 2014)
Cuirfear deireadh le struchtúr na gComhairlí Baile de thoradh Acht Athchóirithe an Rialtais Áitiúil 2014.

Uimhirchóras Nua do comhaid pleanála Comhairle Bai (12 Bealtaine 2014)
De thoradh chomhcheangal Chomhairlí Baile Thrá Lí, Cill Airne agus Lios Tuathail le Comhairle Contae Chiarraí, beidh údarás pleanála amháin don chontae ar fad anois.

Cuid 8 - Slí mholta Bhaile an Mhuilinn go Baile Ó (21 Márta 2014)
Fógra Poiblí, Líníochtaí, Tuairiscí srl.

Taisce Idirnáisiúnta na Spéire Dorcha do Chiarraí (21 Márta 2014)
Bhronn Cumann Idirnáisiúnta na Spéire Dorcha, atá lonnaithe i dTucson, Arizona, Taisce Shraith Órga na Spéire Dorcha ar Iar-Dheisceart Chiarraí inniu.

Rialú Foirgníochta (21 Márta 2014)
Ón 1d lá Márta 2014 amach tiocfaidh rialacháin nua, Rialacháin (Leasaithe) um Rialú Foirgníochta 2014, i bhfeidhm ar dheimhniú agus ar thosnú oibreacha tógála.

Comórtas Póstaeir ar Éagsúlacht Cultúrtha 2014 (21 Márta 2014)
Sonraí iontrála anseo

Uaireanta Oscailte Nollaig 2013 (23 Nollaig 2013)
Comhairle Chontae

11 Deireadh Fómhair 2013 - Iniúchadh ar Dhabhcha Séarachais
Ós rud é go dtosaíonn na h-iniúchtaí ar dhabhcha séarachais go luath, tá míniú ar an bpróiseas do shealbhóirí tí sna cáipéisí atá ceangailte.

04 Meán Fómhair 2013 - Osclaíonn an tAire Ó hÓgáin Bóthar Faoisimh Dhaingean Uí Chúis
Tháinig an tAire Comshaoil agus Rialtais Áitiúil, An tUasal Phil Ó hÓgáin TD go dtí an Daingean ar an gCéadaoin, 4 Meán Fómhair, chun Bóthar Faoisimh Dhaingean Uí Chúis a oscailt go hoifigiúil.

Lá Vótála 27 Lúnasa 2013
ar na Pobalbhreitheanna chun deireadh a chur le Seanad Éireann

Suíomh Idirlín & Ionad Glaonna Uisce Éireann beo anois 30 Iúil 2013
Tá sé beartaithe tosnú ag cur méadair uisce isteach sna tithe i gCiarraí go luath i Meán Fómhair.

Athrú Molta (11 Iúil 2013)
10ú agus 11ú Athrú Molta

Pleananna Áitiúla (11 Iúil 2013)
Lios Tuathail/Baile an Bhuinneánaigh, Athruithe ar Dhréachtphlean FÁ do Mhol Thrá Lí/Chill Airne

Coiste Teorainneacha Toghlimistéar Áitiúil (11 Iúil 2013)
Tuarascáil agus Léarscáil

Méara Nua Chiarraí (28 Meitheamh 2013)
Is é an Clr. Séamus Cosaí Mac Gearailt Méara Nua Chiarraí tar éis a bheith tofa gan chur ina choinne ag Cruinniú Cinnbhliana Chomhairle Contae Chiarraí, 28ú Meitheamh 2013.

Cáin mhaoine áitiúil limistéar tarscaoileadh (30 Bealtaine 2013)
Chontae Ciarraí

Plean Forbartha Chontae Chiarraí 2015-2021 (30 Bealtaine 2013)
Páipéar Buncheisteanna, Fógra Poiblí

08 Bealtaine 2013 - Bothar Conor Pass dúnta
Tá an R560 Bothar Conor Pass dúnta ó Pedlar’s Lake go dtí an Carr Chlós Ard ó Dé Mairt, 7ú Bealtaine go dtí an Aoine, 10ú Bealtaine

02 Bealtaine 2013 - Polasaí Gaolainne
Comhairliúchán Poiblí chun polasaí Gaolainne a fhorbairt mar chuid de Phlean Forbartha Chontae Chiarraí do 2015-2021.

Aip Chorca Dhuibhne (01 Bealtaine 2013)
Ar fáil anois don iFón,Fóin Android agus Táibléid.

Uaireanta oscailte na Nollag (21 Nollaig 2012)
I rith na Nollag, beidh na hoifigí dúnta ó cúig a chlog ar an Aoine, Fiche aAon lá de Nollag go dtí naoi a chlog, Dé Luain, an tríocha haon lá de Nollaig.

Oíche Chultúir Chiarraí (21 Meán Fómhair 2012)
Dé hAoine, 21 Meán Fómhair 2012

An tOchtú Athrú Molta ar Phlean Forbartha Contae C (13 Meán Fómhair 2012)
Dréacht-Straitéis um Fhuinneamh Inathnuaite 2012-2015

Plean Limistéir Áitiúil do Limistéar Feidh (11 Meán Fómhair 2012)
de réir fhorálacha an tAcht um Pleanáil agus Forbairt 2000 agus an tAcht um Pleanáil agus Forbairt (Leasú) 2010

Clárú don gCóras Fuíolluisce (27 Meitheamh 2012)
Sheol an tAire Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil Phil Hogan TD an próiseas Clárúcháin don gCóras Fuíolluisce Dé Máirt an 26ú Márta.

Cáipéis Taispeána Poiblí - Reilig an Chroimáin (26 Meitheamh 2012)
Fógra, Eolas Breise

App Chorca Dhuibhne (15 Meitheamh 2012)
Tá Comhairle Contae Chiarraí agus Comharchumann Turasóireachta Corca Dhuibhne ag comhoibriú chun App Chorca Dhuibhne a fhorbairt.

Áitribh ar léas (29 Márta 2012)
Tá maoiniú curtha ar fáil ag an Rialtas do na hÚdaráis Áitiúla agus do ghrúpaí tithíochta ceadaithe chun áitribh a thógáil ar léas nó ar cíos ó úinéirí príobháideacha.

Phlean FA LAP An Daingin (17 Eanáir 2012)
fáil ar líne anois

Beannachtaí na Nollag (23 Nollaig 2011)
ó Mheara Chiarraí

Seachtain Rochtana Náisiúnta na nÚdarás (29 Samhain 2011)
28ú Samhain – 2a Nollaig 2011

Úsáid na Gaeilge go Poiblí (01 Samhain 2011)
Óstán Ghleann an Iolair, Déardaoin an 3ú Samhain óna 2-3.30pm

Oireachtas na Gaeilge 2011 (01 Samhain 2011)
Tá Cill Airne ag siúl le 15,000 i mbliana, an don bhféile Ghaeilge is mó sa tír

Clár Oibre Áitiúil 21 (06 Deireadh Fómhair 2011)
Ciste Comhpháirtíochta Comhshaoil

Dianchúrsa Gaeilge (04 Deireadh Fómhair 2011)
Tionóntaí Gaeltachta

Seachtain na hOidhreachta (10 Lúnasa 2011)
Seachtain na hOidhreachta Lúnasa 20-28ú, 2011

Polasaí Íocaíochta do Sholáthraithe (06 Iúil 2011)
Comhairle Contae Chiarraí

Seachtain na Rothar (28 Meitheamh 2011)
Cuir do rothaí ag gluaiseacht

(06 Bealtaine 2011)
san Ostán Malton i gCill Airne ar an Déardaoin, 19ú Bealtaine

Bruscarchiarrai.ie
Brúigh anseo do luach is fearr seirbhísí bailithe bruscair i gCiarraí.

(19 Eanáir 2011)
19 Eanáir 2011

(19 Eanáir 2011)
Faiche an Aonaigh, Cill Orglan, Co. Chiarraí

(26 Eanáir 2011)
Ar fáil ar line anois.

(01 Feabhra 2011)
Srón, Bán Ard, Na Mínteoga, Cill Chuáin & Béal na Díge.

(11 Feabhra 2011)
Iarrtar ar dhaoine dul malairt treo.

(21 Feabhra 2011)
Dé Luain, 28ú Feabhra, Seomra na Comhairle.

(07 Aibreán 2011)
Cúlra, Oibreacha Cáilithe, Foirm Iarratais etc.

(12 Aibreán 2011)
tar éis sárthaispeántais turasóireachta sa Bhreatain

(26 Aibreán 2011)
go dtí an Ionad Seirbhísí nua Chill Airne ar Bhóthar na gCloch, Cill Airne.

Seachtain na Gaeilge (14 Márta 2011)
5-17ú Márta 2011

Féilire Sábháilteachta Bóithre 2011 (24 Eanáir 2011)
le híoslódáil nó le féachaint air anois

Foláireamh Aimsire – Srianta uisce 07 Eanáir 2011
Eolas fén Drochaimsir: GANNTANAS & SRIANTA UISCE, Bailiúcháin Bruscair, Staid na bBóithre srl. léigh tuilleadh

Scéim Gaeilge (28 Deireadh Fómhair 2010)
2010-2013

Plean Corparáideacha 2009-2014 (27 Deireadh Fómhair 2010)
Comhairle Contae Chiarraí

Oireachtas na Gaeilge (05 Deireadh Fómhair 2010)
An tOireachtas ag filleadh ar Chill Airne tar éis 92 bliain!

Seó bóthair Seiceáil go bhFeistíonn sé’ ()
Tesco, Killarney Park,Wed 12th May

Plean Forbartha Chontae Chiarraí 2009-2015 30 Márta 2009
Féach ar Phlean Forbartha Chontae Chiarraí 2009-2015

Fógra Toghchánaíochta 23 Aibreán 2009
Comhairle Contae Chiarraí

Leasaithe molta 01 Aibreán 2009
ar Dhréacht-Phlean Forbartha Chontae Chiarraí

Kerry County Council, Co. Buildings, Rathass, Tralee

Phone: (066) 718 3500     Email: info@kerrycoco.ie

  • cssimg
  • wai-aaaimg
  • xhtml image