Oifig na Gaeilge

Is é príomhaidhm Oifig na Gaeilge ná tacú le foireann na Comhairle a cuid seirbhísí a chur ar fáil do phobal Chiarraí trí Ghaeilge.

 Déantar seo tríd ár gcuid Scéimeanna Gaeilge fé réir Alt 11 d’Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003, agus Plean Forbartha Chontae Chiarraí 2009-2015.  

Le cosc ar earcaíocht fhoirne, cainteoirí Gaeilge ina measc, cuireann Oifig na Gaeilge oiliúint chuimsitheach ar fáil don bhfoireann thar tréimhse blianta chun iad a chumasú ionas gur féidir leo seirbhísí Gaeilge a chur ar fáil don gcustaiméir. San aireamh tá …

 Teastas Eorpach na Gaeilge (TEG), ó bhunleibhéal go meánleibhéal ard, arna bhfuil scrúdaithe agus cáilíocht dá réir ó Ollscoil na hÉireann, Magh Nuad.

Cúrsa speisialta Seirbhísí Gaeilge chun cabhrú leis an bhfoireann seirbhísí Gaeilge a chur ar fáil do phobal Chiarraí.

Scéimeanna Gaeilge Údarás Áitiúil Chiarraí a chur i gcrích.

Maoiniú i bpáirt le Foras na Gaeilge tríd sparántacht ‘Féilte le Gaeilge’, chun ócáidí Gaeilge a spreagadh ag féilte i gCiarraí.            

Cúrsa Gaeilge do Thionóntaí na Comhairle sa Ghaeltacht i bpáirt leis an Roinn Tithíochta, agus le tacaíocht ó Údarás na Gaeltachta is Seirbhísí Oideachais Chiarraí. Is í Ollscoil na hÉireann Corcaigh a ritheann an cúrsa i nDún Chíomháin, i nGaeltacht Chorca Dhuibhne.

Cabhair ar fáil d’eagraíochtaí agus grúpaí éagsúla chun sealbhú, saibhriú agus úsáid na Gaeilge a chur chun cinn i gCiarraí.

Aistriúchán comhuaineach do chruinnithe poiblí sa Ghaeltacht, ina measc cruinnithe Toghcheantair an Daingin.

Próifíl na Gaeilge ar chomharthaí, bileoga agus foirmeacha na Comhairle Contae agus na gComhairlí Baile. Próifíl ar aon obair aistriúcháin a dheineann na hOifigigh Ainmnithe Gaeilge.

Cabhrú le na hOifigigh Ainmnithe Gaeilge Seirbhísí Gaeilge a chur ar fáil d’ár gcustaiméirí.

Teagmháil le Oifig an Choimisinéara Teangan maidir le gearáin ón bpobal i leith ár gcuid dualgaisí i dtaobh na Gaeilge.

Gnó as Gaeilge                                

Is féidir leis an bpobal gnó as Gaeilge a dhéanamh leis an bhfoireann i …

Leabharlann an Daingin

Oifig Ceantair an Daingin

Oifig na Gaeilge

 

 

Gnó as Gaeilge le foireann ainmnithe         

Is féidir leis an bpobal gnó as Gaeilge a dhéanamh le baill foirne ainmnithe ag …

Leabharlann Thrá Lí

Oifig Ceantair Chathair Saidhbhín

Oifig Ceantair Oileán Chiarraí

Oifig Mótarchánach

Roinn na Seirbhísí Uisce

Roinn na Seirbhísí Comhshaoil

An Roinn Pleanála

Roinn na mBóithre

An Roinn Tithíochta

An Roinn Ioncaim

An Roinn Airgeadais

An Roinn Acmhainní Daonna

Comhairle Baile Thrá Lí

Comhairle Baile Chill Airne

Clár na dToghthóirí

Deontais Ard-Oideachais

 

 Is féidir leis an bpobal gnó a dhéanamh as Gaeilge ar-líne ag gaeilge@ciarrai.ie

Tá clár fiosruithe pleanála GIS ar-líne forbartha trí Ghaeilge ag Comhairle Contae Chiarraí i bpáirt le hÚdaráis Áitiúla eile agus beidh teacht ag an bpobal air  ó thús 2011.


 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerry County Council, Co. Buildings, Rathass, Tralee

Phone: (066) 718 3500     Email: info@kerrycoco.ie

  • valid css
  • wcag 1.0 AAA compliant
  • xhtml 1.0