Príomh Fheidhmeanna

 Déanamh agus Athbhreithniú den Phlean Forbartha Contae

• Iarratais Phleanála a phróiseáil

• Forfheidhmiú coinníollacha pleanála agus forbairtí neamhúdaraithe a rialú

• Tobhaigh Forbartha

• Ceadúnais carbhán agus campáil

• Sealúchas  pleanála a chuardach

• Comhairle agus comhairliú  réamh-phleanála

• Athnuachan Uirbeach

• Scéim Caomhnaithe Deontais do struchtúir faoi chosaint

 

Déanamh agus Athbhreithniú den Phlean Forbartha Contae

Tá dualgas ar Comhairle Contae Chiarraí, mar atá ar gach údarás pleanála  eile, faoi na hAchtanna Rialtais Áitiúil (Pleanáil agus Forbairt) 2000 go 2010, athbhreithniú a dhéanamh ar a Plean Forbartha reatha gach cúig bliana. Glacadh leis an Plean Forbartha reatha go foirmeálta in Aibreán 2009.

 Clúdaíonn an Plean seo Contae Chiarraí gan  Comhairle Baile Thrá Lí, Comhairle Baile Chill Airne ná Comhairle Baile Lios Tuathail san áireamh. Is treoirphlean é an Plean do pholasaithe na Comhairle maidir le h-úsáid agus forbairt talún, agus forbairtí sa Chontae.

 ‘Sé aidhmeanna ginearálta an Phlean ná:

a) Forbairtí eacnamaíochta agus ord na bhforbairtí a éascú i gcomhthéacs éilimh ar fhorbairtí amach anseo

b) Úsáid is fearr a bhaint as acmhainní an Stáit agus Rialtas Áitiúil

c) Caighdeán na timpeallachta sa Chontae a chosaint, a chaomhnú agus a leasú

d) Gluaiseacht slán agus áisiúil a chur ar fáil don phobal agus d’fheithiclí

e) An bonneagar a fheabhsú chun  riachtanais fhorbartha forbróirí príobháideacha agus poiblí amach anseo a shásamh

f) Eolas a thabhairt don phobal maidir le patrún agus foirm forbairtí amach anseo

g) Treoir sainiúil a thabhairt maidir le rialú forbairtí

h) Fás cothrom sa chontae a spreagadh gan a bheith ag braith ar aon earnáil fé leith

i) Forbairtí sa chontae a spreagadh atá bunaithe ar prionsabail inbhuanaithe.

 

Deintear athbhreithniú/ullmhú den Phlean de réir cur chuige atá leagtha síos. Ullmhaítear dréachtphlean agus bíonn tréimhse comhairliúcháin phoiblí ann nuair a foilsítear é. Pléann an Chomhairle aon tuairim/cur i gcoinne sara nglactar go foirmeálta leis an bPlean Forbartha nua.

Comh maith leis an bPlean Forbartha reachtúil, ullmhaíonn an Chomhairle pleananna áitiúla do na ceantair eile sa chontae. Cé nach pleananna reachtúla iad san, tugann pleananna áitiúla léargas ar chuspóirí na Comhairle do na h-áiteanna sin, rud atá fíor thábhachtach agus forbairt ar aon cheantar fé leith a rialú ina iomláine.

 

Iarratais Phleanála a phróiseáil

Ní mór cead pleanála a fháil faoin Acht um Pleanáil agus Forbairt 2000-2010 chun tabhairt fé fhorbairtí, mar atá sonraithe san Acht. Tá an próiseas iarratais phleanála leagtha síos ins Na Rialacháin Pleanáil & Forbairt 2001-2010. Glacfar leis na h-iarratais tríd an phost nó san Oifig Phoiblí sa Roinn Pleanála in Áras an Chontae.

Déantar iarratais a mheas de réir na bhforálacha reachtúla agus tríd aird a thabhairt ar fhorbairt agus phleanáil ceart don cheantair agus de réir an Phlean Forbartha Chontae.

Is féidir leis an bpobal iarratas pleanála a scrúdú ag an oifig phoiblí sa Roinn Pleanála. Is féidir leis an bpobal ansin tuairimí a thabhairt fén iarratas, nó cur ina choinne, laistigh de chúig seachtaine ón dáta a faightear an t-iarratas, ach táille €20 a íoc.

Is fén mBainisteoir Contae ata sé cinneadh foirmeálta a dhéanamh ar na h-iarratais

Ag cur san áireamh tuairiscí ó fhoireann riaracháin agus teicniúil na Comhairle. Is féidir leis an iarrthóir nó tríú páirtí  achomharc in aghaidh cinnidh nó aon choinníoll ag dul leis an gcead, go dtí An Bord Pleanála laistigh de ceithre  seachtaine.

Tá foirm iarratais, fógraí suíomh agus bileoga eolais le fáil ach iad a lorg.

Tá ‘seirbhís dearbhaithe agus tú ag feithimh’ ar fáil ón Roinn Pleanála. Tá an tseirbhís seo ar fáil d’iarratais phleanála do chúig tigh cónaithe nó níos lú, mar aon le forbairtí talmhaíochta, garáistí agus síntí. Cinnteoidh an fhoireann teicniúil agus riaracháin go bhfuil an t-iarratas bailí agus má tá, deinfear é a phróiseáil.

Muna bhfuil, seolfar ar ais go dtí an t-iarrthóir é i dteannta le na cúiseanna nach bhfuil sé  i gceart.

Forfheidhmiú Coinníollacha Pleanála & Rialú Forbartha Neamhúdaraithe

Scrúdaíonn an Chomhairle gearáin maidir le cead pleanála neamh-chomhlíonta agus forbairtí neamhúdaraithe. Tá cumhacht ag an gComhairle imeachtaí dlí a tionscnamh i gcásanna mar seo agus i gcásanna nach bhfuil an fhorbairt ag cloí le na coinníollacha pleanála. Tá teacht ar na forálacha reachtaíochta forfheidhmithe i gCuid XIII- Alt 151-164 den Acht um Pleanáil agus Forbairt 2000-2010

Tobhaigh Forbartha

Pé áit ina gcuireann an Chomhairle tobhaigh forbartha ar chead pleanála mar chuidiú i dtreo forbairtí bonneagair, bailíonn an Roinn Pleanála na tobhaigh sin.

Áit a bhfuil banna forbróra mar choinníoll den chead pleanála, beidh ar na forbróirí fianaise sásúil a thaispeáint don Chomhairle go bhfuil an banna acu sara gcuirtear tús leis an bhforbairt.

Bíonn trí chineál tobhaigh mar chuid den gcead pleanála:

1) Tobhaigh i dtreo Bonneagar Uisce Poiblí agus áiseanna chun tairbhe na forbartha

2) Tobhaigh i dtreo Bonneagar Séarachais agus áiseanna chun tairbhe na forbartha

3) Tobhaigh speisialta m.sh. ranníocaíochtaí i dtreo oibreacha feabhsaithe bóithre.

 

Scéim do Ranníocaíocht Forbartha

Sara chuirtear tús leis an bhforbairt ní mór don bhforbróir banna a thabhairt don Údarás Pleanála, ar mhéid a shocróidh an tÚdarás Pleanála, mar aon le comhaontú a thugann cumhacht don Údarás Áitiúil an banna, nó cuid de, a úsáid mar urrús chun aon chuid den bhforbairt a chríochnú go sásúil.

Méadófar an Banna bunaithe ar an luach ag am na h-íocaíochta ar an 1d lá Eanáir de gach bliain de réir Innéacs Praghas Mórdhíola d’Earraí Caipitiúla, Tógáil agus Foirgníocht, mar atá foilsithe ag an Phríomh-Oifig Staidrimh, agus go bliantúil ina dhiaidh sin.

Glacfaidh an tÚdarás Pleanála le Banna ó Institiúidí Airgeadais faofa mar urrús chun na bóithre, cosáin, soláthair uisce, dabhach múnlaigh agus draenáil a bhaineann leis an bhforbairt molta a chur isteach agus a chríochnú ‘s a choimeád go sásúil.

Beidh an Banna i bhfeidhm ar feadh tréimhse 5 bliana agus 6 mhí ón lá a tugadh an cead, nó, go dtí an am ina mbeidh an fhorbairt críochnaithe go sásúil de réir coinníollacha a bhaineann leis an gcead (pé acu is luaithe) dar leis an Údarás Pleanála.

Sa chás go dtugtar cead ar an gcoinníoll go mbunófaí Comhlacht Bainistíochta, beidh air an t-iarrthóir/forbróir comhaontú faoi Alt 47 a chur isteach chun déileáil le bainistíocht agus cothabháil na forbartha.

Tá soláthar sa Chomhaontú faoi Alt 47 chun comhlacht bainistíochta a bhunú ach stádas dlíthiúil den chomhlacht a bheith fónta (ní mór Acht um Léiriú agus Airteagail Chomhlachais a sheoladh isteach chomh maith).


Ceadúnais Carbháin agus Campáil

Tá an Chomhairle freagracht as ceadúnais carbháin agus campáil a eisiúint agus a rialú faoin Acht Rialtais Áitiúil (Seirbhísí Sláintíochta) 1948.

 

Cuardaigh Forbartha Pleanála

Déanfaidh an Roinn Pleanála cuardaigh forbartha pleanála ach táille a íoc mar atá leagtha síos. Cabhraíonn an tseirbhís seo le daoine gur mhaith leo sealúchas a dhíol, a cheannach nó chun féidearthacht forbartha sealúchas reatha a shoiléiriú.

 

Comhairliúcháin agus Comhairle Réamh-Phleanála

Molann an Comhairle d’fhorbróirí comhairle réamh-phleanála a lorg. Próiseáiltear na h-iarratais ina dhiaidh sin de réir a bhfiúntas agus de réir na bhforálacha reachtúla. Chomh maith le cruinniú réamh-phleanála san oifig, is féidir le h-iarrthóirí ar thithíocht aonair faoin dtuath tairbhe a bhaint as seirbhís réamh-phleanála ar an suíomh ar fud an chontae.

Chun an tseirbhís seo a úsáid ní mór don iarrthóir teagmháil a dhéanamh leis an Údarás Pleanála chun foirm iarratais agus doiciméid tacaithe a fháil. Tá an tseirbhís seo ann chun cuidiú le daoine áitiúla a bhfuil fonn orthu tigh a thógáil ar a dtalamh féinigh. Cuirtear an tseirbhís ar fáil ar gan claontacht.

 

Foirm Réamh-Phleanála

 

Athnuachan Uirbeach

Ullmhaíonn an tÚdarás Pleanála Pleananna Áitiúla  Comhtháite  i gcóir áiteanna éagsúla  sa chontae mar chuid den Scéim Athnuachana Uirbí (1998), curtha chun cinn ag An Roinn Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil.

Scéim Deontais Chaomhnaithe do Struchtúir atá faoi Chosaint

Oibríonn an tÚdarás Pleanála an Scéim Deontais Chaomhnaithe do Struchtúir atá faoi Chosaint thar ceann na Roinne Comhshaoil, Oidhreachta agus Rialtais Áitiúil.

‘Sé aidhm na scéime ná cabhrú leis an úinéir, nó leis an áitritheoir, tabhairt faoi obair chaomhnaithe ar struchtúr atá faoi chosaint ar chúinsí ailtireachta, stairiúla, seandálaíochta, ealaíonta, cultúrtha, eolaíochta, sóisialta nó teicniúla.

Níl gach éinne i dteideal deontais faoin scéim. Tugtar méid áirithe airgid do na Údaráis Áitiúla gach bliain i dtreo na ndeontas. Cuirtear na h-iarratais  ar dheontas in ord tosaíochta gach bliain de réir na hacmhainní atá ar fáil agus de réir na téarmaí atá leagtha síos ag an Roinn Comhshaoil, Oidhreachta agus Rialtais Áitiúil.

Oibreacha a bheadh i dteideal deontais, i measc nithe eile, ná:

a) Oibreacha atá riachtanach chun seasmhacht  struchtúir nó cuid den struchtúr a shlánú,

b) Oibreacha atá riachtanach chun struchtúr a chosaint ón aimsir nó ón taiseacht

c) Oibreacha atá riachtanach chun fallaí lasmuigh nó gnéithe inmheánacha a chaomhnú nó a dheisiú

Oibrítear an Scéim gach bliain (de réir discréid na Roinne Comhshaoil, Oidhreachta agus Rialtais Áitiúil) agus is féidir sonraí  eile a fháil ón Aonad Pleanála Chun Cinn.

Deontais Caomhnaithe

Liosta Struchtúr atá faoi Chosaint

Kerry County Council, Co. Buildings, Rathass, Tralee

Phone: (066) 718 3500     Email: info@kerrycoco.ie

  • cssimg
  • wai-aaaimg
  • xhtml image