Ceisteanna Coitianta

Ceisteanna Coitianta

An gcaithfidh mé géilleadh do na Rialacháin Fhoirgníochta?
Caithfidh.  De ghnáth baineann na dlíthe ghinearálta atá sna  Rialacháin Fhoirgníochta le haon fhoirgneamh nua.  Díolúnais is ea foirgnimh áirithe Stáit agus slándála náisiúnta.  

An gcaithfidh mé deimhniú sábháilteacht ó dhóiteán a fháil do thigh príobháideach?  
Ní chaithfidh.  De reir na reachtaíochta a bhaineann le rialú foirgníochta ní gá cur isteach ar dheimhniú sábháilteacht ó dhóiteán do thigh príobháideach (ná do shraith tithe dá leithéid), ach ní mór cloí leis na Rialacháin Fhoirgníochta.  Cuir san áireamh gur bloc árasán is ea aon fhoirgneamh má bhíonn  áitreabh príobháideach anuas ar cheann eile; dá bhrí sin bheadh gá le deimhniú sábháilteacht ó dhoiteán. 


An féidir deimhniú sábháilteacht ó dhóiteán a fháil gan chomhairleoir a fhostú?
De réir dlí níl dualgas ort é sin a dhéanamh ach muna bhfuil eolas an-mhaith agat ar an gcúram agus taithí agat ar shábháilteacht ó dhóiteán a dhearadh maidir le foirgnimh, ní dócha go mbeidh tú ábalta iarratas bailí a chur isteach.  Cuimnigh, ní mheastar iarratais a bhíonn easnamhach ach seoltar ar ais iad. 

Cathain ar cuireadh tús leis an deimhniú sábháilteacht ó dhóiteán?
Tá feidhm leis an bpróiseas maidir le deimhniú sábháilteacht ó dhóiteán ó mhí an Mheithimh 1992 i leith.  Ní bhaineann na rialacháin ach le foirgnimh a tógadh i ndiaidh an dáta san. 

Cé chomh luath is a bheidh an deimhniú sábháilteacht ó dhóiteán agam?

Is í dha mhí an tréimhse reachtúil atá ag údaráis rialaithe foirgníochta chun déileáil le hiarratas ar dheimhniú sábháilteacht ó dhóiteán.  D’fhéadfadh méid an tionscnaimh nó caighdeán an iarratais cur isteach air sin ach de ghnáth deineann Seirbhís Dóiteáin Chiarraí tréaniarracht ar a bheith réidh le gach aon iarratas laistigh de dhá mhí.

Idir an dá linn cad is feidir a dhéanamh ar an suíomh?

Is féidir scartáil, glanadh nó ullmhú suímh a dhéanamh ach níl cead agat aon tógáil a dhéanamh go fóill.

Agus muna mbacaim le deimhniú sábháilteacht ó dhóiteán ach dul ar aghaidh leis an obair?
Má thógann tú foirgneamh gan deimhniú sábháilteacht ó dhóiteán a bheith agat d’fhéadfaí an dlí a chur ort faoin reachtaíocht rialaithe foirgníochta.  Má bhíonn tú ag iarraidh an áitreabh a dhíol ar ball lorgóidh dlíodóir an cheannaitheora an deimhniú.  Muna mbíonn sé agat beidh sé deacair ort an áitreabh a dhíol.  Má thógann tú nó má chuireann tú síneadh le tigh tábhairne gan deimhniú sábháilteacht ó dhóiteán beidh deacrachtaí agat leis an gceadúnas. 

Tá mionoibreacha le déanamh agam.  An bhfuil gá le deimhniú sábháilteacht ó dhóiteán?
Ní gá deimhniú sábháilteacht ó dhóiteán a fháil do mhionoibreacha mar dheisiúcháin agus athchóriú.  Má bhíonn amhras ort faoi cad is mionoibreacha ann dein teagmháil linn. 

Níl cead pleanála de dhíth orm.  An gciallaíonn sé sin nach bhfuil deimhniú sábháilteacht ó dhóiteán de dhíth orm?  
Ní chiallaíonn.  Dhá riachtanas éagsúla is ea deimhniú sábháilteacht ó dhóiteán agus cead pleanála.  Mar shampla, ní gá cead pleanála chun an foirgneamh laistigh d’áitreabh ceadúnaithe a bhaint anuas agus a atógáil.  Tá deimhniú sábháilteacht ó dhóiteán uait áfach. 

Tá trí fhoirgneamh le tógaint agam ar an láthair.  An gclúdóidh iaratas ar aon deimhniú amháin na trí chinn?   
Ní chlúdóidh.  De réir na reachtaíochta rialaithe foirgníochta is d’aon fhoirgneamh amháin a bhronntar deimhniú sábháilteacht ó dhóiteán.  Is amhlaidh atá fiú más trí chinn d’fhoirgneamh ar aon dul lena chéile a bhíonn i gceist. 

Cá bhfuil an fhoirm iarratais le fáil?   
Is féidir í a fháil ar an suíomh idirlín seo nó trí theagmháil a dhéanamh linn.

Cá dtiocfaidh mé ar chomhairleoir a ullmhóidh an iarratas ar dheimhniú sábháilteacht ó dhóiteán?   
Gheobhaidh tú liostaí comhlachtaí comhairleoireachta sna Leathanaigh Bhuí agus táid siúd in ann iarratas a ullmhú duit.  Caithfear comhairleoir a fháil ag a bhfuil taithí sa réimse seo.  Is tusa a dhíolfaidh an duine agus ná bíodh drogall ort ceist a chur air an bhfuil sé in ann an cúram a dhéanamh go foirfe.  Cuimhnigh, ní bhfaigheann tú ach an tseirbhís a bhfuil tú ag díol as. 

An dtiocfaidh an tÚdarás Dóiteáin chun an foirgneamh a dheimhniú agus é críochnaithe?   
Ní thiocfaidh.  Ba chóir iarraidh ar an gcomhairleoir atá agat maoirseacht a dhéanamh ar na cúraim a bhaineann le sábháilteacht ó dhóiteán.  Ba chóir freisin deimhniú géilliúlachta a lorg agus an obair chríochnaithe.  Deimhníonn an comhairleoir gur tógadh an foirgneamh de réir na rialachán foirgníochta. 

An gcaithfear fanacht le cead pleanála sula gcuirim isteach ar dheimhniú sábháilteacht ó dhóiteán?   
Ní chaithfear. Is féidir an dá iarratas a chur isteach le chéile.  Má fhanann tú go dtí go mbíonn an cead pleanála agat beidh dhá mhí eile ann ar a laghad sula mbíonn an deimhniú sábháilteacht ó dhóiteán ar fáil.  Is ansan amháin a bheidh cead agat Fógra Tosaigh a chur isteach agus tosnú ar an obair a dhéanamh.   

Cad is Deimhniú Sábháilteacht ó Dhóiteán ann?

Is é an tÚdarás Rialaithe Foirgníochta a bhronnann an Deimhniú ar Shábháilteacht ó Dhóiteán mar theastas gur tógadh foirgneamh nó gur deineadh oibreacha, de réir na bpleananna, doiciméad agus eolais a tugadh don údarás. Deimhniú is ea é go bhfuil an obair chríochnaithe ag géilleadh do na riachtanais atá i gCuid B den Dara Sceideal sna Rialacháin Fhoirgníochta 1997 to 2010.

An bhfuil Deimhniú Sabháilteacht ó Dhóiteán de dhíth orm? 

Is i gcás foirgneamh a tógadh tar éis 1 Lúnasa 1992 a chaithfear deimhniú sábháilteacht ó dhóiteán a fháil. Ní mór an deimhniú a fháil má dheineann tú aon cheann de na hoibreacha seo a leanas tar éis 1 Lúnasa 1992:

(a) Aon rud a bhaineann le foirgneamh nua a dhearadh nó a thógáil. 

(b) Aon rud a bhaineann le hathrú ábhartha ar:

            - (i) ionad lae

            - (ii) foirgneamh ina bhfuil árasán

            - (iii) óstán, brú nó tigh lóistín, nó

            - (iv) foirgneamh cónaithe, nó

            - (v) ionad teacht le chéile, nó

            - (vi) ionad siopadóireachta

 

 

Seachas oibreacha dá leithéid d’fhoirgneamh nach bhfuil iontu ach mionoibreacha. 

(c) Oibreacha a bhaineann le hathrú ábhartha ar shiopa, oifig nó foirgneamh tionsclaíoch má  –

            (i) chuirtear le fairsinge an urláir laistigh, nó

            (ii) má roinntear an foirgneamh in aonaid ar leith mar áitribh éagsúla

(d) Oibreacha a chuireann síneadh le foirgneamh atá níos mó ná 25 méadar cearnach.

(e) Aon fhoirgneamh ina dtarlaíonn malairt ábhartha úsáide. 

 
Tá díolúnas ag na foirgnimh seo a leanas:

(a) Foirgneamh aon stór –

(i) a úsáidtear go hiomlán chun ábhar nó táirgí a stóráil, chun fearas nó innealra a choimeád nó maidir le stoc a choimeád, a stiúradh nó cóir a chur orthu. 

(ii) a úsáidtear ar son cúiseanna talmhaíochta amháin, agus

(iii) a mbíonn daoine ag obair ann nach mbíonn aon chúram eile orthu seachas an t-ábhar, na táirgí, an fearas nó an stoc sa bhfoirgneamh a láimhseáil, a mhaoirsiú, a rialú, a chothabháil, a stóráil nó a thógaint amach as an bhfoirgneamh; pé acu an mbíonn an foirgneamh céanna ceangailte le foirgneamh eile nó nach mbíonn. 

(iv) foirgneamh seachas árasán atá mar áit chónaithe. 

(v) foirgneamh aon stór atá mar gharáiste tí.

(vi) foirgneamh aon stór seachas ceann teagmhasach mar atá mínithe (mar shampla tigh samhraidh, bothán éanlaithe clóis, éanlann, tigh gloine, seid ghuail, seid úirlísí nó rothar) a úsáidtear go hiomlán chun stóras nó caitheamh aimsire; is é sin le rá ná cónaítear ann ná nach mbíonn aon ghnó ná trádáil ar bun ann. 

Tá deimhniú sábháilteacht ó dhóiteán de dhíth orm. Conas a gheobhaidh mé é? 

Ní mór comhairleoir teicniúil a fhostú (m.sh. Innealtóir/Ailtire/Comhairleoir Dóiteáin) chun aighneacht a cur le chéile a ghéillfidh do na Rialacháin Fhoirgníochta.  Ansan seoltar an iarratas chuig an Roinn Seirbhísí Dóiteáin i gComhairle Contae Chiarraí. 

 Is comhairleoir teicniúil mé agus tá cúnamh uaim. 

Is feidir coinne a dhéanamh le hoifigeach dóiteáin chun an iarratas a phlé.  Níor mhór, áfach, tromlach na hoibre a bheith déanta cheana féin ionas ná beadh i gceist sa chruinniú ach pointí beaga. 

 

Cad is brí le hiarratas a dhiúltú toisc nach raibh sé bailí?

De ghnáth ciallaionn sé sin nach raibh dóthain eolais san iarratas. 

 
Ba mhaith liom an obair a thosnú sula mbronntar an Deimhniú Sábháilteacht ó Dhóiteán?  An féidir tús a chur le tógáil? 

Is féidir má bhíonn iarratas istigh agat ar Fhógra 7 Lá agus Dearbhú Reachtúil.  Beidh cead agat ansan tosnú ar an dtógáil agus ag an am gcéanna beidh an t-iarratas ar dheimhniú sábháiltecht ó dhóiteán á mheas ag an Údarás Rialaithe Foirgníochta.  Caithfear áfach dearbhú reachtúil a dhéanamh ag rá go ndéanfar aon fheabhsú cuí ar ball chun géilleadh go hiomlán do na coinníollacha a bhainfidh leis an deimhniú sábháilteacht ó dhóiteán nuair a thiocfaidh sé chugat.   

 Má dhiúltaítear dom an bhfuil cead agam achomharc a dhéanamh?

Tá cead agat.  Is féidir achomharc a dhéanamh faoi chnneadh a tógadh maidir le hiarratas a dhiúltú .  Seoltar an t-achomharc chuig An Bord Pleanála laistigh de mhí amháin tar éis don chinneadh a bheith tógtha.  Tá sonraí faoi tháillí ar fáil ón Údarás Áitiúil nó ón mBord Pleanála. 

Eolas ar Achomharc

An bhfuil cead agam féachaint ar Chomhad Deimhniú Sábháilteacht ó Dhoiteán? 

Tá cead agat.  Ní mór an t-iarratas ar a leithéid a bheith scríte.  Coimeádtar comhaid ó na blianta caite ach bíonn fógra scríte ag teastáil ón roinn rialú foirgníochta.  Ní ghearrtar táille. 

Kerry County Council, Co. Buildings, Rathass, Tralee

Phone: (066) 718 3500     Email: info@kerrycoco.ie

  • cssimg
  • wai-aaaimg
  • xhtml image