Riachtanais reachtúla is ea na Rialacháin Fhoirgníochta a bhaineann le foirgnimh nua a dhearadh agus a thógáil, le hathrú ábhartha, malairt úsáide nó le síneadh a chur le foirgneamh atá cheana féin ann.  Is ar son leas, sláinte agus sábháilteacht lucht úsáide na bhfoirgneamh atáid ann.  San áireamh sna rialacháin tá caomhnú breosla agus fuinnimh maraon le rochtain fhisiciúil do lucht míchumais. 

 
Tá na Rialacháin Fhoirgníochta agus na Treoircháipéisí a bhaineann leo le feiscint ar an suíomh idirlín  www.environ.ie (Feach Caighdeáin Fhoirgníochta). Is féidir cóip de na Rialacháin Fhoirgníochta maraon le haon cháipéisí eile a bhaineann le hábhar a cheannach ón Oifig Díolta Foilseachán an Rialtais, Áras Sun Alliance, Sráid Molesworth, Baile Átha Cliath 2.

Treoircháipéisí Teicniúla

Tá treoir do shlite chun na riachtanais a leagtar síos sna Rialacháin Fhoirgníochta a chomhlíonadh le fáil sna Treoirchaipéisí Teicniúla a fhoilsíonn an Roinn timpeallacht, pobail agus Rialtais Áitiúil. 

Nóta: De ghnáth má leantar na caighdeáin atá sna Treoircháipéisí Teicniúla, prima facie comhlíonfar an reachtaíocht.  D’fhéadfaí, áfach, go mbeadh cur chuige éigin eile ann a bheadh oiriúnach don chás agus níl bac ar éinne a leithéid a dhéanamh chomh fada is a gcomhlíontar na riachtanais a luaitear sna Rialacháin mar is cuí.  D’fhéadfadh an tÚdarás Rialaithe Foirgníochta a iarraidh ar lucht deartha agus tógála foirgnimh pé fianaise a mbeadh gá léi a soláthar chun a chinntiú go ngéilltear do na riachtanais atá sna Rialacháin Fhoirgníochta. 

Míníonn na Treoircháipéisí Teicniúla atá leis na Rialacháin Fhoirgníochta na gnéithe seo a leanas den bhfoirgníocht:-

Treoircháipéisí Teicniúla Léargas gearr ar na gnéithe go léir
Treoircháipéis Teicniúil A Cuid A – Tógáil Struchtúir
Treoircháipéis Teicniúil B Cuid B – Sábháilteacht ó Dhóiteán
Treoircháipéis Teicniúil C Cuid C – Suíomh a ullmhú agus a Fhriotú i gcoinne Taisligh
Treoircháipéis Teicniúil D Cuid D – Ábhair agus Feabhas Ceirde
Treoircháipéis Teicniúil E Cuid E - Fuaimíocht
Treoircháipéis Teicniúil F Cuid F - Aerú
Treoircháipéis Teicniúil G   Cuid G – Sláinteachas
Treoircháipéis Teicniúil H Cuid H – Draenáil & Diúscairt Fuíolluisce
Treoircháipéis Teicniúil J Cuid J – Fearas Téite
Treoircháipéis Teicniúil K Cuid K – Staighrí, Dréimirí, Rampaí & Sciatha
Treoircháipéis Teicniúil L Cuid L – Caomhnú Breosla & Fuinnimh
Treoircháipéis Teicniúil M Cuid M – Áisiúlacht do Lucht Míchumais

   
   
   
   
    
    
    

    
       
    
    

Kerry County Council, Co. Buildings, Rathass, Tralee

Phone: (066) 718 3500     Email: info@kerrycoco.ie

  • cssimg
  • wai-aaaimg
  • xhtml image