Reachtaíocht

Is iad Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Uisce Óil) (Uimh.2) 2007 (I.R. Uimh.278 de 2007) an reachtaíocht a rialaíonn Caighdeán an Uisce Óil in Éirinn.  Sna sceidil atá i dteannta na rialachán úd leagtar síos na Luacha Paraiméadair don uisce óil a chaithfidh gach soláthar uisce poiblí a shroichint.

Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Uisce Óil) (Uimh.2) 2007

Is iad seo a leanas bunmhíreanna na reachtaíochta um Chaighdeán uisce:

CE Creat-Treoir Uisce

Achtanna um Thruailliú Uisce, 1977-1990

Rialacháin Rialtais Áitiúil (Caighdeán Uisce do Fosfar), 1998

Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Dea-chleachtas Talmhaíochta chun Uiscí a Chosaint), 2009.

 

Creat-Treoir Uisce CE

Is í Creat-Treoir Uisce an CE an mhír reachtaíochta is tábhachtaí do chaighdeán an uisce - mír atá á cur i bhfeidhm de réir a chéile ó 2000 go 2015.  Is ráiteas polasaí Eorpach é an rialachán ar chaighdeán an uisce.

Cuspóir an Treoir: ‘Dea-stadas’ a bhaint amach faoi 2015 do na huiscí ar fad (uisce dromchla, screamhuisce, uiscí sealadach agus uiscí cósta).

Go dtí seo deineadh bainistiú ar uisce de réir teorainneacha riaracháin, sé sin na h-údaráis áitiúla. Faoin dTreoir, áfach, neartaítear an coincheap chun uisce a bhainistiú de réir abhantracha.  Chuige sin roinneadh oileán na hÉireann in ocht n-aonad bainistíochta ar leith ar a dtugtar Ceantar Abhantraigh (CA). 

Tá dhá CA i gContae Chiarraí - CA na Sionainne (nó Ciarraí Thuaidh más fearr leat) agus CA an Iardheiscirt (Ciarraí Theas).

Tá tréimhse chinnte leagtha síos sa Treoir chun na cuspóirí a chur i gcrích ina iomláine agus ní mór ana-chuid monatóireachta a dhéanamh ar chaighdeán an uisce, i measc rudaí eile, mar aon le Plean Bainistíochta Ceantair Abhantraigh a fhorbairt do gach CA faoi 2009. 

Nuair a ghlacfar leis na pleananna úd, leagfar síos na cuspóirí a bheidh le baint amach sa chaighdeán uisce do gach CA agus na beartais a bheidh le cur i gcrích chun na cuspóirí úd a shroichint. Gné rí-thábhachtach den treoir is ea an gá le comhairliúchán leathan i measc na bpáirtithe leasmhara (sé sin, Eagraíochtaí Neamhrialtasach,  Áisíneachtaí Stáit, lucht úsáide uisce srl.)

Gheofar breis eolais ar an gCreat-Treoir Uisce ar na suímh seo a leanas:

www.wfdireland.ie

http://www.shannonrbd.com/

http://wwwswrbd.ie/

Kerry County Council, Co. Buildings, Rathass, Tralee

Phone: (066) 718 3500     Email: info@kerrycoco.ie

  • cssimg
  • wai-aaaimg
  • xhtml image