Uisce Poiblí & Fuíolluisce

Uisce Poiblí 

I rith na bliana 2008, chuir CCC 32.8 milliún meadar ciúbach uisce inólta ar fáil do 120,000 tomhaltóir tríd  56,000 ceangal.  Tá 83 Scéim Soláthar Uisce sa chontae  faoi chúram na Comhairle.  Ar na príomh-chúraim a bhíonn ar Roinn na Seirbhísí Uisce tá uasghrádú agus leathnú gréasán na bpíopaí, ceangail nua uisce agus séarachais a sholáthar, aon pholl nó pléascadh ar an príomhlíonra a dheisiú, fearais chóireála uisce agus fuíolluisce a bhainistiú mar aon le clár cuimsitheach ar chaighdeán an uisce a sholáthar.

Caithfidh Comhairle Contae Chiarraí, mar sholáthróir uisce poiblí, na caighdeáin uisce inólta a leagadh síos i Rialacháin (Uisce Óil) na gComhphobal Eorpach 2007 a bhaint amach.  Chuige sin deintear cóireáil ar an soláthar uisce ag na Fearais Chóireála sa Daingean, Brosna, Loch Cárthaí, An Dromain, Lios Tuathail, Inse, An Láithreach, Ladhair an Chrompáin, An Teampall Nua, Mainistir Ó dTorna /Cill Flainn agus  sa Choireán.  Deintear díghalrú trí chlóiríniú ar scéimeanna eile na Comhairle.

Tá Clár Monatóireachta ar Chaighdeán an Uisce i bhfeidhm ag an gComhairle ina dtógtar samplaí ó na soláthair uisce ar fad agus deintear tástáil orthu siúd de réir Rialachán (Uisce Óil) na gComhphobal Eorpach 2007.   Seoltar na sonraí faoin gCaighdeán Uisce ar aghaidh chuig an Ghníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil a fhoilsíonn Tuarascáil chuimsitheach bhliantúil ar an ábhar seo.

Tá na paraiméadair tástála leathnaithe ag Comhairle Contae Chiarraí de bharr teacht isteach na rialachán ar Uisce Óil - mar shampla deintear tástáil anois chun lotnaidicídí nó ceimiceáin eile orgánacha a aimsiú.  Bíonn monatóireacht neamhspleách ar sholáthar uisce poiblí  ar siúl freisin go rialta ag Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte.

Fuíolluisce Poiblí

Tá 34 Scéim Fuíolluisce á n-oibriú is á gcothabháil ag Comhairle Contae Chiarraí ar fud an chontae.  Tá Fearais nua-aimseartha Chóireála Fuíolluisce mar aon le gréasáin séarachais sa Daingean, Baile an Bhuinneánaigh, Baile Uí Thaidhg, Cathair Saidhbhín, An Fearann Fuar, An Neidín, Cill Orglan agus An Ráth Mhór.

I 2004, de réir an Acht Rialtais Áitiúil 2001 (a cheadaigh soláthar uisce, cóireáil fuíolluisce is na feidhmeanna gaolmhara ar fad a thabhairt le chéile ag leibhéal Comhairle Contae) ghlac Comhairle Contae Chiarraí le Fearais Chóireála Fuíolluisce Lios Tuathail, Thrá Lí agus Chill Airne a oibriú, a mhaoirsiú agus a bhainistiú.  Tá na fearais úd anois go hiomlán faoi chúram Roinn na Seirbhísí Uisce (Oibríocha)

Foirmeacha Uisce & Séarachais


Kerry County Council, Co. Buildings, Rathass, Tralee

Phone: (066) 718 3500     Email: info@kerrycoco.ie

  • cssimg
  • wai-aaaimg
  • xhtml image