Breis Sonraí

Cad a athróidh?

Faoi láthair aimsíonn iarrthóirí (ar Fhorlíonadh Cíosa) sealúchas príobháideach le tógaint ar cíos agus déantar iarratas ar an tOifigeach Leasa Pobail do Liúntas Leasa Forlíontach (LLF) (Forlíonadh Cíosa).  Má éiríonn leis an iarratas, déanann an tOifigeach Leasa Pobail íocaíocht in aghaidh na míosa i leith an chíosa. Cuireann an Tionónta ranníocaíocht cíosa leis agus íoctar an tiarna talún go díreach.

Riarann Comhairle Contae Chiarraí RAS, thar ceann na gceithre Údarás Áitiúil i gCiarraí - agus réiteoidh CCC “conradh infhaighteachta” leis an tiarna talún ina ndeimhníonn an t-údarás áitiúil réamh-íocaíocht leictreonach míosúil, leis an tiarna talún do thréimhse an chonartha.

Is é an cíos iomlán a aontaíodh ar an sealúchas a íocfaidh an t-údarás áitiúil. Ag brath ar chineál an Chonartha, ní bheidh ar an tiarna talún cíos a bhailiú ná folúntais a líonadh agus íocfaidh an t-údarás áitiúil an cíos iomlán fiú má bhíonn an sealúchas folamh.

 Cad iad na Socruithe Conarthacha idir Tiarna Talún agus an tÚdarás Áitiúil?

Tá conarthaí samplacha ullmhaithe don scéim a bheidh mar bhonn don idirbheartaíocht idir an tiarna talún agus an t-údarás áitiúil.

Is féidir go bhfuil roinnt socruithe conarthacha idir thiarnaí talún/forbróirí, údaráis áitiúla agus tionóntaí ann cheana féin faoi RAS.

Tá trí chineál socrú ann de ghnáth:

 

  • Socruithe Tionóntacht ar Thionóntacht: 

Deimhneoidh an t-údarás áitiúil íocaíocht cíosa do théarma áirithe na tionóntachta agus sin uile. Sa chás sin níl cearta ainmniúcháin ar an sealúchas ag an údarás áitiúil.

 

  • Socruithe de chineál infhaighteachta: Aimsíonn an t-údarás áitiúil cóiríocht infhaighteacht ar bhonn meánach go fad-téarma (agus cearta ainmniúcháin ag an údarás áitiúil ar an sealúchas).

 

  • Socruithe fad-téarmacha PPP/Cuid V  

idir forbróirí agus údaráis áitiúla chun cóiríocht infhaighteacht fhadtéarma a aimsiú.

Tá foirmeacha caighdeánacha conartha mar bhonn conarthach do shocruithe idir tiarnaí talún, tionóntaí agus údaráis áitiúla. Leagfar amach na freagrachtaí ginearálta ar na trí pháirtí sa chineál conartha lena nglacfar. Laistigh de theorainneacha áirithe beidh ar chumas na n-údarás áitiúil idirbheartaíocht a dhéanamh maidir leis na coinníollacha faoina gcuirfidh na soláthróirí a gcuid sealúchais ar fáil do RAS. Soláthróidh na húdaráis áitiúla a breis eolais d’ábhar tiarnaí talún RAS maidir leis an gcineál socraithe conartha a bheidh á lorg acu.

Caidreamh idir Tiarna Talún ‘s Tionónta, agus Freagrachtaí an Tiarna Talún.

Ó thaobh dlí de, fanfaidh an caidreamh tiarna talún agus tionónta idir an dá pháirtí sin. Feidhmeoidh an t-údarás áitiúil mar bhróicéir nó mar ghníomhaire thar ceann an tionónta. Rialóidh an tAcht um Thionóntachtaí Cónaithe 2004 an caidreamh idir an tiarna talún agus an tionónta.

 

Fanfaidh freagracht ar an tiarna talún as:

1. Árachais - sealúchas, inneachar agus dliteanas poiblí;

2. Gnáth chothabháil/dheisiúchán agus athsholáthar trealaimh; agus

3. Déileáil le hiompar frithshóisialta ‘s aon sárú eile ar an gcomhaontú tionóntachta, gan cíos a íoc leis an údarás áitiúil san áireamh, má tharlaíonn a leithéidí.

 

Leibhéil Chíosa.

Déanfar cinneadh ar na leibhéil chíosa tríd idirbheartaíocht idir an t-údarás áitiúil agus an tiarna talún ag teacht le staid áitiúil an mhargaidh. Ní sháróidh an cíos an forlíonadh cíosa reatha LLF sa cheantar do na cineálacha éagsúla teaghlaigh (tuismitheoir aonair, teaghlaigh ar mhéideanna éagsúla etc.).

Tig leis an údarás áitiúil laghdú a lorg ar leibhéal reatha an chíosa (ag brath ar rátaí  reatha cíosa margaidh sa Cheantar) agus:

 

1. Nach mbeidh ar an tiarna talún cíosanna a bhailiú le linn tréimhse an chonartha RAS;

2. Nach mbeidh ar an tiarna talún folúntais a líonadh (fógairt agus agallamh a chur ar ábhar thionóntaí) le linn téarma an chonartha RAS;

3. De bhrí gur lú ná cíos iomlán bliana an toradh ar fud na hearnála cíosa príomháidí de dheasca folúntas /athruithe tionónta;

4. An tsóchmhainn a dheimhníonn íocaíocht cíosa RAS atá chomh luachmhar le hairgead tirim;

5.Réamhíocaíocht pras deimhnithe, chun tosaigh, ó ghníomhaireacht Stáit.

 

Éarlaisí agus Damáiste do Sealúchas.

De bhrí go mbeidh Socruithe conarthacha ann idir an tiarna talún agus an t-údarás áitiúil ní íocfaidh na tionóntaí aon éarlaisí ar sealúchais a fhaigheann RAS. Sin ráite, sa chás go ndeintear dochair do shealúchas atá níos mó ná an gnáth chaitheamh agus chuimilt, is féidir go mbeadh an t-údarás tithíochta sásta suas le cíos míosa nó mar sin a dheimhniú maidir le costas deisiúcháin nó athsholáthair. Bainfear seo amach tríd idirbheartaíocht.

 

Cathain a thosóidh an scéim agus conas atá beartaithe í a chur ar fáil?

Thosaigh RAS i gCiarraí in 2006 agus tá sí á leathadh ar fud an chontae i gcónaí. Tá thart ar 1,000 tionónta le forlíonadh cíosa LLF ag maireachtáil i gcóiríocht phríobháideach cíosa i gCiarraí a meastar a bheith i ngá le tithíocht fadtéarma agus atá i dteideal RAS. Aistreofar iad seo uile, ar bhonn céimnithe, go tithíocht údarás áitiúil RAS nó údaráis áitiúil.

 

Cáilíocht

Chun páirt a ghlacadh i RAS ní mór do thiarnaí talún:

  • A gcúrsaí cánacha a bheith in ord;

 

  • A bheith cláraithe, nó a bheith sásta an tionóntacht a chlárú leis an mBord um Thionóntachtaí Cónaithe Príobháideach (BPCP)

 

  • Ní mór don sealúchas  bunchaighdeáin a shásamh, ina measc caighdeáin dóiteáin do chóiríocht phríobháideach chíosa mar a chinneann an t-údarás áitiúil.

 

Ní mór do thionóntaí forlíonadh cíosa LLF a fháil  le 18 mí ar a laghad agus a bheith i ngá le tithíocht fadtéarma de réir an údaráis áitiúil. Ní mór do neamh-náisiúnaigh “ceart le fanacht sa Stát” a bheith acu. Níl mic léinn i dteideal RAS.

 Conas a bheith rannpháirteach i RAS.

I dtosach báire, is le na tiarnaí talún sin a bhfuil tionóntaí acu atá i dteideal forlíonadh cíosa  LLF a déanfar teagmháil chun páirt a ghlacadh i RAS (féach Cuid Cáilíochta thuas).

Aistreofar gach tionónta atá i dteideal forlíonadh cíosa LLF go RAS, de rogha a gcuid tiarnaí talún dul le RAS nó gan. Mura mian lena dtiarnaí talún reatha páirt a ghlacadh i RAS, aimseofar sealúchas eile.

 

Má tá sealúchas agat i gCiarraí atá ar cíos faoi láthair ag duine a bhfaigheann forlíonadh cíosa LLF agus más suim leat páirt a ghlacadh i RAS, ní gá duit rud ar bith a dhéanamh – déanfar teagmháil leat im am tráth.

Mura bhfuil tionónta agat a bhfaigheann forlíonadh cíosa LLF agus más suim leat páirt a ghlacadh i RAS, cuir do shonraí teagmhála agus sealúchais - (seoladh, líon na seomraí leapa /spásanna leapa srl.) chuig aonad RAS i gComhairle Contae Chiarraí agus cuirfear ar bhunachar sonraí tú agus déanfar teagmháil leat de réir mar a bhíonn gá le do shealúchas.

 

Fón: 066-7183855 / 7183806
Facs: 066 7161803
Rphost: ras@kerrycoco.ie

 

Kerry County Council, Co. Buildings, Rathass, Tralee

Phone: (066) 718 3500     Email: info@kerrycoco.ie

  • cssimg
  • wai-aaaimg
  • xhtml image